Obecná nástenka

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU
6.- 8. apríl 2017 (t. j. štvrtok, piatok, sobota)
Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o určení postupu, podmienok a výške úhrady za poskytované sociálne služby
vyvesené dňa: 20.3.2017
Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Novoť
vyvesené dňa: 16.3.2017
Komunitný plán sociálnych služieb obce Novoť na obdobie rokov 2016-2021
Komunitný plán sociálnych služieb obce Novoť
Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci Novoť na rok 2017
Kalendár vývozu separovaného odpadu v obci Novoť na rok 2017
Zmeny cestovných poriadkov na autobusových linkách od 11.12.2016
Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Novoť
Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci Novoť - II. polrok 2016
Modernizácia ciest okresu Żywiec v obciach Rajcza a Ujsoly a tiež obce Novoť, s cieľom zlepšenia spojení oblastí po poľskej a slovenskej strane hranice
Dotazník obyvateľov regiónu Bielej Oravy, okresu Námestovo
V súvislosti s prípravou stratégie miestneho rozvoja MAS Biela Orava Vás prosíme o vyplnenie nasledovného dotazníka.

1

Najnovšie dokumenty

Zápisnica Obecného zastupiteľstva

22.12.2016zo dňa 15.12.2016Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 15. decembra 2016
26.09.2016zo dňa 9.9.2016Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 9.septembra 2016
30.06.2016zo dňa 10.06.2016Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 10.júna 2016
zobraziť viac..

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

22.12.2016č. 113 - 129Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 113 - 129 zo dňa 15. decembra 2016
26.09.2016č. 97 - 112Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.97-112 zo dňa 9.septembra 2016
30.06.2016č. 87 - 96Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.87-96 zo dňa 10.júna 2016
zobraziť viac..

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Novoť

02.01.20178/2016Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o určení miesta a termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Novoť
02.01.2017Dodatok č.1 k VZN 4/2016Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
30.09.20167/2016Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Novoť
zobraziť viac..

Zmluvy

22.03.2017Jozef DurčákKúpna zmluva
20.03.2017Gmina UjsolyPartnerská dohoda k realizácii mikroprojektu: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva obcí Novoť a Ujsoly
17.03.2017Slovenská republika-Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyDodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č.: SITB-OO2-2015/000041-914 zo dňa 08.07.2015
zobraziť viac..

Objednávky

05.01.2016OP/001 161175,00TELESERVIS/Obec Novoťoprava miestneho rozhlasu a dodávka zosilňovača
30.12.2015OP/0185 151620,00Krovmont s.r.o./Obec Novoťzneškodnenie AZC strešnej krytiny hospodárskej budovy starej colnice
28.12.2015OP/0184 1594,80Profesia spol.s.r.o./Obec Novoťzverejnenie pracovnej ponuky
zobraziť viac..

Faktúry

22.01.20166001530032  19,92 €  VÚB a.s./Obec Novoťvypracovanie bankového potvrdenia
22.01.20162015508  86,28 €  Vladimír Bolek BVM/Obec Novoťakumulátor
22.01.2016F0030  198,00 €  Ing. arch. Milan Labudiak/Obec Novoťvypracovanie projektovej dokumentácie
zobraziť viac..

Ostatné dokumenty

06.03.2017Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15. marca 2017
27.02.2017Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017
09.02.2017Verejný opis veci
zobraziť viac..

Tlačivá

28.12.2016Žiadosť o odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad
28.12.2016Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady
28.12.2016Potvrdenie od zamestnávateľa
zobraziť viac..


Obecný úrad Novoť | Novoť 285, 029 55 Novoť | Telefón: 043/559 02 15 | Fax: 043/559 02 15 | E-mail obec@novot.sk