Obecná nástenka

Návrh VZN č. 2/2017 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku občanom obce Novoť v čase hmotnej núdze alebo náhlej núdze a o poskytovaní vianočného príspevku
Návrh VZN č. 1/2017 o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa, o poskytovaní finančného príspevku študentom, talentovaným deťom, dôchodcom a o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie fyzickej osoby
Komunitný plán sociálnych služieb obce Novoť na obdobie rokov 2016-2021
Komunitný plán sociálnych služieb obce Novoť
Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci Novoť na rok 2017
Kalendár vývozu separovaného odpadu v obci Novoť na rok 2017
Zmeny cestovných poriadkov na autobusových linkách od 11.12.2016
Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Novoť
Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci Novoť - II. polrok 2016
Modernizácia ciest okresu Żywiec v obciach Rajcza a Ujsoly a tiež obce Novoť, s cieľom zlepšenia spojení oblastí po poľskej a slovenskej strane hranice
Dotazník obyvateľov regiónu Bielej Oravy, okresu Námestovo
V súvislosti s prípravou stratégie miestneho rozvoja MAS Biela Orava Vás prosíme o vyplnenie nasledovného dotazníka.

1

Najnovšie dokumenty

Zápisnica Obecného zastupiteľstva

29.03.2017zo dňa 15.03.2017Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 15. marca 2017
22.12.2016zo dňa 15.12.2016Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 15. decembra 2016
26.09.2016zo dňa 9.9.2016Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 9.septembra 2016
zobraziť viac..

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

29.03.2017č. 130-151Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 130-151 zo dňa 15. marca 2017
22.12.2016č. 113 - 129Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 113 - 129 zo dňa 15. decembra 2016
26.09.2016č. 97 - 112Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.97-112 zo dňa 9.septembra 2016
zobraziť viac..

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Novoť

05.04.2017Dodatok č.1/2017 k VZN č. 1/2012Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o určení postupu, podmienok a výške úhrady za poskytované sociálne služby
03.04.2017Dodatok č.1/2017 k VZN č.1/2016Dodatok č. 1/2017 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Obce Novoť
02.01.20178/2016Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o určení miesta a termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Novoť
zobraziť viac..

Zmluvy

26.04.2017OPŽP SK s.r.o.Zmluva o zabezpečení služieb č. 20/2017
26.04.2017Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s.Zmluva č. 4300064102 o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
24.04.2017O2 Slovakia, s. r. o.Zmluva o poskytovaní verejných služieb
zobraziť viac..

Objednávky

05.01.2016OP/001 161175,00TELESERVIS/Obec Novoťoprava miestneho rozhlasu a dodávka zosilňovača
30.12.2015OP/0185 151620,00Krovmont s.r.o./Obec Novoťzneškodnenie AZC strešnej krytiny hospodárskej budovy starej colnice
28.12.2015OP/0184 1594,80Profesia spol.s.r.o./Obec Novoťzverejnenie pracovnej ponuky
zobraziť viac..

Faktúry

22.01.20166001530032  19,92 €  VÚB a.s./Obec Novoťvypracovanie bankového potvrdenia
22.01.20162015508  86,28 €  Vladimír Bolek BVM/Obec Novoťakumulátor
22.01.2016F0030  198,00 €  Ing. arch. Milan Labudiak/Obec Novoťvypracovanie projektovej dokumentácie
zobraziť viac..

Ostatné dokumenty

06.03.2017Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15. marca 2017
27.02.2017Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017
09.02.2017Verejný opis veci
zobraziť viac..

Tlačivá

28.12.2016Žiadosť o odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad
28.12.2016Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady
28.12.2016Potvrdenie od zamestnávateľa
zobraziť viac..


Obecný úrad Novoť | Novoť 285, 029 55 Novoť | Telefón: 043/559 02 15 | Fax: 043/559 02 15 | E-mail obec@novot.sk