Obecná nástenka

Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Novoť
Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci Novoť - II. polrok 2016
Modernizácia ciest okresu Żywiec v obciach Rajcza a Ujsoly a tiež obce Novoť, s cieľom zlepšenia spojení oblastí po poľskej a slovenskej strane hranice
Dotazník obyvateľov regiónu Bielej Oravy, okresu Námestovo
V súvislosti s prípravou stratégie miestneho rozvoja MAS Biela Orava Vás prosíme o vyplnenie nasledovného dotazníka.

1

Najnovšie dokumenty

Zápisnica Obecného zastupiteľstva

26.09.2016zo dňa 9.9.2016Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 9.septembra 2016
30.06.2016zo dňa 10.06.2016Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 10.júna 2016
01.04.2016zo dňa 11.03.2016Zápisnica z Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.marca 2016
zobraziť viac..

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

26.09.2016č. 97 - 112Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.97-112 zo dňa 9.septembra 2016
30.06.2016č. 87 - 96Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.87-96 zo dňa 10.júna 2016
01.04.2016č. 77 - 86Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.77-86 zo dňa 11.marca 2016
zobraziť viac..

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Novoť

30.09.20167/2016Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Novoť
30.06.20162/2016Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Novoť
30.06.20163/2016Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2016 o miestnych daniach
zobraziť viac..

Zmluvy

21.10.2016Úrad práce, soc.vecí a rodiny NámestovoDohoda č.80/§51/2016o o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
21.10.2016Stredoslovenská energetika-Distribúcia,a.s.Zmluva o výpožičke podperných bodov č.Z-D-2016-001427-00
21.10.2016Stredoslovenská energetika-Distribúcia,a.s.Dohoda o spolupráci č.Z-D-2016-001428-00
zobraziť viac..

Objednávky

05.01.2016OP/001 161175,00TELESERVIS/Obec Novoťoprava miestneho rozhlasu a dodávka zosilňovača
30.12.2015OP/0185 151620,00Krovmont s.r.o./Obec Novoťzneškodnenie AZC strešnej krytiny hospodárskej budovy starej colnice
28.12.2015OP/0184 1594,80Profesia spol.s.r.o./Obec Novoťzverejnenie pracovnej ponuky
zobraziť viac..

Faktúry

22.01.20166001530032  19,92 €  VÚB a.s./Obec Novoťvypracovanie bankového potvrdenia
22.01.20162015508  86,28 €  Vladimír Bolek BVM/Obec Novoťakumulátor
22.01.2016F0030  198,00 €  Ing. arch. Milan Labudiak/Obec Novoťvypracovanie projektovej dokumentácie
zobraziť viac..

Ostatné dokumenty

30.09.2016Šetrite miesto v kontajneri. Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte.
30.09.2016Triedenie je hračka, myslia si Slováci. Mnohí ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí.
30.09.2016Nebuďme leniví, trieďme odpad.
zobraziť viac..

Tlačivá

11.10.2016Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny k navrhovanému zámeru
30.09.2016Žiadosť o stavebné povolenie
30.09.2016Návrh na kolaudáciu stavby
zobraziť viac..


Obecný úrad Novoť | Novoť 285, 029 55 Novoť | Telefón: 043/559 02 15 | Fax: 043/559 02 15 | E-mail obec@novot.sk